เรือนพัก สะอาด แสนสบาย

เรือนพักมีด้วยกัน ๕ ขนาด ได้แก่

  • เรือนพักขนาดเล็ก  พักได้ ๒-๔ ท่าน จำนวน ๑๐ หลัง ได้แก่ เรื่อนมะเดื่อ๑ และ๒ เรือนมะดัน๑ และ๒ เรือนมะหวด๑ และ๒ เรือนมะพลับ๑ และ๒ เรือนมะเหมี่ยว๑ และ๒
  • เรือนพักขนาดเล็ก  พักได้ ๔-๖ ท่าน จำนวน ๔  หลัง ได้แก่ เรือนมะนาว เรือนมะตูม เรือนมะขาม เรือนมะม่วง
  • เรือนพักขนาดกลาง พักได้ ๑๔ ท่าน  จำนวน ๓  ห้อง ได้แก่ เรือนมะยม๑ และ๒ เรือนมะเฟือง๑ และ๒
  • เรือนพักขนาดใหญ่ พักได้ ๒๔ ท่าน  จำนวน ๑  ห้อง ได้แก่ เรือนมะเฟือง๓
  • เรือนพักขนาดใหญ่ พักได้ ๓๔ ท่าน  จำนวน ๑  ห้อง ได้แก่ เรือนมะเฟือง๔
Visitors: 461,439