Side XXL

Package Side XXL จัดให้เฉพาะ ๒๐ ท่านขึ้นไปเท่านั้น เหมาะสำหรับมาพัก ๒ คืน จะมีอาหารให้ ๕ มื้อ เย็น เช้า กลางวัน เย็น และเช้า พร้อมน้ำดื่ม น้ำแข็ง และกิจกรรมสนุกสุดยอด ๓ กิจกรรม คือ

  ๑ ล่องเรือยาง

  ๒ ล่องเรือยนต์ชมอ่าง

  ๓ คาราโอเกะ ๑ ครั้ง(๒๐ ท่านขึ้นไป)

ฟรี เสื้อชูชีพ พร้อมเล่นสไลเดอร์มาตรฐาน

 ราคา 1,650 บาท/ท่าน

1,650 บาท

 • Package Side Sจัดให้เฉพาะ ๒๐ ท่านขึ้นไปเท่านั้นเหมาะสำหรับมาพัก ๑ คืน จะมีอาหารให้ ๒ มื้อ เย็นกับเช้า พร้อมน้ำดื่ม น้ำแข็ง และกิจกรรมสนุกสุดยอด๒ กิจกรรม คือ ๑ ล่องเรือยาง หรือล่...
  750 บาท

 • Package SideM จัดให้เฉพาะ ๒๐ ท่านขึ้นไปเท่านั้น เหมาะสำหรับมาพัก ๑ คืน จะมีอาหารให้๓ มื้อ กลางวัน เย็นกับเช้า พร้อมน้ำดื่ม น้ำแข็ง และกิจกรรมสนุกสุดยอด๒ กิจกรรม คือ ๑ ล่องเรือยาง...
  950 บาท

 • Package SideL จัดให้เฉพาะ ๒๐ ท่านขึ้นไปเท่านั้นเหมาะสำหรับมาพัก ๑ คืน จะมีอาหารให้๓ มื้อ กลางวัน เย็นกับเช้า พร้อมน้ำดื่ม น้ำแข็ง และกิจกรรมสนุกสุดยอด๓ กิจกรรม คือ ๑ ล่องเรือยาง ...
  1,100 บาท

 • Package SideXL จัดให้เฉพาะ ๒๐ ท่านขึ้นไปเท่านั้นเหมาะสำหรับมาพัก ๑ คืน จะมีอาหารให้๔ มื้อ กลางวัน เย็น เช้า และกลางวันพร้อมน้ำดื่ม น้ำแข็ง และกิจกรรมสนุกสุดยอด๓ กิจกรรม คือ ๑ ล่อง...
  1,400 บาท

 • Package SideBIG จัดให้เฉพาะ ๒๐ ท่านขึ้นไปเท่านั้นเหมาะสำหรับมาพัก๒ คืน จะมีอาหารให้ ๖ มื้อเย็น เช้า เที่ยง เย็น เช้า และเที่ยง พร้อมน้ำดื่ม น้ำแข็ง และกิจกรรมสนุกสุดยอด๔ กิจกรรม คื...
  2,150 บาท
Visitors: 462,342